Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

Høringer

Historien
       

 

Merknad til Reguleringsplan 63320000

Arealplan id 63320000, Fana gnr 44 bnr 114 mfl Osvegen – Reguleringsplan

Fokus på overordnet langsiktig og helhetlig kvalitativ byutvikling er svært viktig for å sikre grønt miljø kvaliteter og byens vannmiljø. Dette  var og grunnlaget for opprettelsen av Nesttunvassdragets venner i 1999 og valget av Nesttunvassdraget som eksempelvassdrag Målet var å gjøre byens blågrønne soner til et sentralt element i byutviklingen og få på plass forvaltningsregler for vassdrag, Forvaltningsplan og vassdragskoordinator. Skal vi nå våre mål er det derfor svært viktig at det stilles krav til planfremstillinger for å få fremme kvalitet i byutviklingen og bevare byens blågrønne soner, biologisk mangfold mm. Saken er et eksempel på saker der det må stilles strengere krav skal vi nå våre felles mål om en kvalitativ byutvikling og en bærekraftig by.

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-123837

Last ned merknad fra Nesttunvassdragets venner her