Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkedammene på Paradis

Fisketrapp Skoleprosjekt
Utbyggingssaker    
       

Munkedammer modell

Til alle tider har dammene og området ved Eikelundstjern som nå legges under asfalt blitt omtalt som Munkedammene av beboere og andre i området. I følge historiker og forfatter av Bygdebok for Fana, Jacob T Larsen, eide Cistesiensermunkene over 50 % av jorden i Fana på 1500 tallet, Tveiterås gård inkludert, fram til store deler av jorden ble overtatt av Vincent Lunges i 1528. Cistesiensermunkene som hadde hovedsete ved Lysekloster, og kan og ha hatt sete i Nonneseter en periode.

Cistesiensermunkene var svært dyktige jordbrukere og hadde mye kunnskap om vann. Området ved Tveiterås /Eikelundstjern kan ha hatt flere funksjoner, blant annet som del av gårdsanlegg eller stopp i ferdselsrute mellom klosteranleggene.  I Europa var fiskeproduksjon og av stor betydning i klostrene i middelalderen. Munkene gjorde mye for å spre kunnskapen om dambruk, og med dem og klosterlivet, kom kunnskapen også til Norge og Bergen.

Karpe
Karpedambruk ble ikke så økonomisk vellykket i Norge på grunn av det kalde klimaet. Senere forsvant både munkene og dambrukene ved reformasjonen, men mange steder i landet finnes det fortsatt stammer av arter som karpe og karuss som opprinnelig ble innført til klosterdammene. Vi finner her  rester av disse artene både i Christianborgvannet, Mildevatnet mfl. Mer info om karuss her. Rester av damanlegg finnes og på Milde og sannsynligheten for at de håndmurte dammene så nå ligger under jordmasser ved Eikelundstjern er fra Cistesiensermunkene blir også styrket av det ved oppmåling av klosterhagen ved Cistesienserklosteret, Munkeby kloster i Verdal er beskrevet tilsvarende dammer i enden av et veianlegg langsmed elven.

Hvorfor kalles disse fortsatt for Munkedammene? Det er virkelig grunn til å undersøke dette viktige kulturminnet som gir en unik mulighet for å gjenskape og foredle dette som del et svært flott parkanlegg og grønt drag med viktig biologisk mangfold.

Nesttunvassdagets Venner jobber nå med å få stoppet en planlagt parkeringsplass som vil medføre asfaltering over munkedammene.

Munkeparken planskissePlanskisse for "Munkeparken" som en del av en tursti ved Eikelundstjern.