Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

Nesttunvassdragets venner

Målsettinger for foreningen

Med utgangspunkt i formålet med foreningen, har vi listet opp en del mål og tiltak

Målsettinger:
- Ta vare på mangfold og variasjon i natur og nærmiljø
- Unngå ødeleggelser av vassdrag, flora og fauna
- Ta vare på landskapet som dokumentasjon og opplevelsesfaktor
- Ta vare på kulturhistoriske spor i landskapet
- Redusere miljøforurensing og forsøpling
- Planlegge bruk for allmennheten
- Utforme tiltak som gir positive estetiske opplevelser
- Skape mulighet for fiske, friluftsliv og rekreasjon
- Ta vare på grønstruktur og grønne lunger
- Arbeide for at nye naturinngrep langs vassdraget tar hensyn til landskap, natur og miljø

Tiltak :
- Lage gangstier som kan knytte nærmiljø og friområder sammen og som kan kanalisere ferdsel
- Gi tilkomst til vassdraget og hindre gangtrafikk over dyrka mark
- Skilting av naturstier med informasjon om natur og kulturminner
- Skjerme og rehabilitere eksisterende naturinngrep
- Utføre generell opprydding
- Sikre parkeringsmuligheter ved gode turområder
- Spre informasjon om prosjektet