Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

Nesttunvassdragets venner

28.11.2020: Vår egen plan for flomløsning i Nesttunvassdraget

Nesttunvassdragets venner (NVV) kommer til å fremlegge egen flomløsning som alternativ til Vann og avløps etaten (VA) i Bergen kommune sin svært mangelfulle løsning, VA løser maks 20% av flomutfordringene i vassdraget til en kostnad som er 25% høyere enn NVV sin løsning for hele vassdraget, også fiskevandring i Hopsfossen. NVV har laget flomløsning for hele Nesttunsvassdraget fra Gullfjellet til Nordåsvannet. Denne er planlagt og utarbeidet i regi av NVV med innhentet fagkompetanse til det bygningsmessige, RIB, NORCE og hydrauliske beregninger som Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) får overlevert rundt årsskiftet, alle samarbeidspartnere har nødvendige ansvarsrett som NVE krever.

Plan for laksetrapp i Hopsfossen og flomsikring ved utløpet av Grimevannet.

Dette er etter ønske og dialog med NVE og de flomrammede langs vassdraget samt Bergen kommune som har gitt 500 000 kr til utredning av fiskevandring i Hopsfossen. Vi har også fått priset vår plan for flomsikring av entreprenør bransjen som har gitt rund sum garanti for totalprosjektet til NVV for kr 45 mill eks mva for hele løsningen ved anbudsutlysning om planen til NVV følges, mot VA sin 20% løsning til 59,4 mill som kun er et estimat og så langt trolig er utredet for snart 2 mill kroner av Norconsult. VA-etatens forslag svarer heller ikke ut Bystyrets vedtak 30.01.2019 Sak: 2619.

NVV sine løsninger er også fremdriftsmessig mye kortere, 6 til 8 måneder fra byggestart. Om den velges kan flomløsningen være fullført i 2021 mot VA sin 20%-løsning som minst er 2 år.

Byrådet må også huske at de i tiltredelsen sa: Derfor vil byrådet øke satsingen på klimatilpasning gjennom å fortsette oppgradering av vann og avløpsnett, og åpning av elver og bekker som er lagt i rør, slik at byen i større grad er i stand til å tåle store mengder med nedbør. Se hele tiltredelsen her. VA etatens forslag som byrådet nå fremmer for bystyret er dermed i strid med egen tiltredelseserklæring, når det gjelder klima, vann, vassdrag, økologi og biologisk mangfold. Fagetatens forslag vil og medføre langt høyere miljø og klimagassavtrykk med 300.000 liter høyere forbruk med diesel og et masseoverskudd på 20.000 m3 noe som tilsvarer 5000 lastebillass.

For å se data fra vår værstasjon Grimevannet trykk her

For oppdatert informasjon om flomsikringsprosjektet trykk her